Na osnovu članova 28., 37., 40., 41., 52., 53. i 57. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS, donela je odluku o prelascima igrača u Preliminarnom prelaznom roku (prvostepene), koje možete naći u prilogu. Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.