Takmičarska komisija KSS je dostavila prvostepene prelaske po članu 57. 
NAPOMENA:

Pouka o pravnom leku – obratiti pažnju,
Klubovi čiji se igrači nalaze u delu PRELAZAK, a dostavili su predlog stipendijskog ugovora, imaju rok od 8 dana od danas, tj. do 20.09.2019. da dostave potpisan i overen od strane notara, ugovor o stipendiranju igrača.
Klubovi čiji se igrači nalaze u delu MOLBA KT KSS, imaju rok od 8 dana od danas, tj. do 20.09.2019. da otklone PRIMEDBE KT KSS, kako bi prelazak igrača bio moguć.
Spisak prelazaka se nalazi u prilogu.