Klubovi su u obavezi da shodno Zakonu o sportu  i članu 57 Registracionog pravilnika,  potpišu ugovore sa igračima, koji su bili jedan od uslova za odobrenje prelaska po molbi UO KSS. Ugovore treba dostaviti, potpisane i overene od strane javnog beleznika. Ugovori se dostavljaju regionalnim kancelarijama, koje su u obavezi da ih onda proslede KSS-u.
Razlog za ovo je tehničke prirode, kako bi igrači mogli da budu licencirani, jer je to uslov za licenciranje.

U prilogu objavljujemo Odluku UO KSS 764_2 (prilog 01) o prelascima igrača po članu 57 Registracionog pravilnika KSS. Kao prilog ove odluke dostavljamo I listu prelazaka o kojoj je UO odlučivao (prilog 02).