Takmičarska komiisja KSS je dostavila korigovan Covid 19 protokol organizacije utakmice koji se nalazi u prilogu.