Takmičarska komisija KSS je dostavila Dodatno tumačenje Propizicija koje se nalazi u prilogu.