Koristimo priliku da Vas još jednom obvestimo da je rok za podnošenje prijava za izdavanje dozvola za takmičenje 20.06.2018.godine. Prijave se dostavljaju kancelarijama koje vode ligu u kojoj se takmičite. Za klubove 1MRL istok, 1ŽRL (treći rang takmičenja) prijave se podnose kancelariji RKSIS, Obrenovićeva 10/3. Klubovi su u obavezi da popune i dostave dokument Prijava za odobrenje učešća u takmičenju i dostave dokumentaciju koja je navedena u 5-om delu prijave za takmičenje ( Prijava mora da bude pečatirana i potpisana od strane ovlašćenog lica a prateća dokumentacija su kopije originala).

Takođe podsećamo da je jedan od uslova za dobijanje dozvole za učešće u takmičenju, da ne postoje finansijska dugovanja prema RKS i KSS.
Obaveštavamo vas da je komisija RKSIS za i odobravanje učešća u takmičenju, održala prvu sednicu na kojoj je donela odluku da klubovi prijavu i prateću dokumentaciju kancelariji RKSIS dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Za Komisiju za izdavanje dozvola za takmičenje". Dostavljanje može biti lično ili putem preporučene pošiljke.
Predsedništvo RKSIS je na osnovu člana 28. Poslovnika o radu Komisije a u skladu sa tačkom 5. Poziva za podnošenje prijava za takmičenje, donelo odluku da taksa umanji i iznosi 50 bodova.
Navedeni iznos klubovi su u obavezi da uplate na račun RKSIS po odobravanju dozvole za učešće u takmičenju.