Kancelarija RKS IS objavljuje spisak prispele dokumentacije za septembarski prelazni rok. Ostvarene prelaske objavićemo po odobravanju prelazaka. Spisak se nalazi u prilogu.

Kako sutra počinje Septembarski prelazni rok, te da je bilo dosta pitanja oko člana 57 Registracionog pravilnika, objavljujemo dokument molba igrača Upravnom odboru KSS, koji je dostavila Takmičarska komisija.

U vezi sa septembarskim prelaznim rokom, JOŠ JEDNOM skrećemo pažnju na novine u najnovijoj pristupnici, zbog koje je neophodno insistirati pri predaji popunjene NOVE pristupnice, od 07.06.2018 http://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci/1189-tk-novi-obrazac-pristupnice-prebivaliste-dvojna-i-izjava-07-06-2018 . Sledeći delovi su bitni:
- MESTO PREBIVALIŠTA, shodno članovima 37 i 57  Registracionog pravilnika
- Do sada nazivana ISPISNICA – koje više nema, shodno članovima 59 do 61  Registracionog pravilnika
- Potpis roditelja za dete mlađe od 14 godina, shodno članovima 23 i 51  Registracionog pravilnika
Ukoliko se ipak desi da klub podnese staru pristupnicu, moraće da podnese i novu, sa popunjenim delovima koji nedostaju (misli se prevashodno na mesto prebivališta), i onda se takva delimično popunjena nova pristupnica spaja sa starom, i kao zajednički dokument se šalje sa ostalim materijalom u vezi prelaznog roka.

Takmičarska komisija KSS je dostavila dopis u vezi sa međunarodnim prelascima igrača u septembarskom prelaznom roku. Molimo klubove da obrate pažnju na potrebnu dokumentaciju kako bi maksimalno ubrzali ostvarivanje međunarodnog prelaska. Dopis se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila uputstvo za redovni septembarski prelazni rok koji traje od 27. avgusta do 3. septembra, kao i obaveštenje o preliminarnom prelaznom roku koji traje do septembarskog prelaznog roka. Obaveštenje se nalazi u prilogu a obrasce za prelaske kao i registracioni pravinik po kome se sprovodi prelazni rok, možete naći na našem sajtu na sledećim linkovima http://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci/1189-tk-novi-obrazac-pristupnice-prebivaliste-dvojna-i-izjava-07-06-2018 , http://www.rksis.rs/attachments/article/1201/Registracioni%20Pravilnik%20KSS%2020062018.pdf .

Na osnovu člana 40. i 41. Registracionog pravilnika, Komisija za takmičenje KSS donosi drugostepene odluke u aprilskom prelaznom roku. Protiv ovih odluka nije dozvoljena žalba.

Na osnovu članova 40. i 42. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odluku o prelascima igrača u Aprilskom prelaznom roku.
Pouka o pravnom leku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje spisak prispelih zahteva u redovnom aprilskom prelaznom roku. Takmičarksa komisija će dostaviti spisak ODOBRENIH prelazaka. Spisak je u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila uputstvo kao i rokove za Aprilski prelazni rok, godišta i boje licenci. Dokumenta su u prilogu.